Přejít k obsahu


SPECIFICKÉ POSTAVENÍ DOPROVODNÉHO TLUMOČENÍ JAKO JEDNÉ Z OSVOJOVANÝCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI ODBORNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Citace:
HOROVÁ, H. SPECIFICKÉ POSTAVENÍ DOPROVODNÉHO TLUMOČENÍ JAKO JEDNÉ Z OSVOJOVANÝCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI ODBORNÉ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. In Překlad mezi didaktikou cizích jazyků a translatologií. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 62-72. ISBN: 978-80-7211-473-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SPECIFIC POSITION ACCOMPANYING INTERPRETATION AS ONE OF BEING MASTERED SKILLS IN THE LANGUAGE TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS OF FRENCH LANGUAGE
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o aspektech doprovodného tlumočení ovlivňujících převod textu/nahrávky do českého a francouzského jazyka v kurzech odborné francouzštiny pro vysokoškolské studenty - nefilology. Cílem tohoto typu tlumočení není uplatnění metody doslovného překladu, ale metody zaměřené na tzv. globální přístup (approche globale), jehož cílem je především vyhledat potřebné informace v textu/nahrávce a zaměřit se na převod větších celků. Tento převod bývá označován jako souhrnný, typ tlumočení pak jako souhrnné, doprovodné, či informativní. Velký důraz je v tomto typu kurzů kladen na dosažení lingvistické, sociolingvistické a pragmatické kompetence, o nichž je v kapitole rovněž detailněji pojednáno. Závěr kapitoly shrnuje zásady překladu/převodu odborného funkčního stylu.
Abstrakt EN: This chapter discusses the aspects affecting transfer accompanying interpretation text / recordings to Czech and French language training courses in French for students of university. The aim of this type of interpretation is not the literal translation application methods, but methods based on the global approach (in french “approche globale”), which aims mainly find the information in text / record and focus on transfer of larger units. This conversion is known as a summary, then the type of interpreting as a collective, supporting, or informative. Great emphasis in this type of training given to achieving linguistic, sociolinguistic and pragmatic competence, on which the chapter also discussed in detail. Conclusion chapter summarizes the basic principles of translation / transfer the functional style.
Klíčová slova

Zpět

Patička