Přejít k obsahu


TLUMOČENÍ V KOMERČNÍ PRAXI – TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Citace:
HOROVÁ, H. TLUMOČENÍ V KOMERČNÍ PRAXI – TEORETICKÁ VÝCHODISKA. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 132-136. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interpretation in commercial practice – theoretical resources
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na dovednost doprovodného tlumočení jako jedné z klíčových dovedností přípravy vysokoškolských studentů bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi, pěstovaného více jak 15 let na FF ZČU v Plzni. Naším cílem je stanovit teoretická východiska pro předmět Tlumočení v komerční praxi tak, aby byly plně respektovány potřeby kladené na odbornou jazykovou přípravu posluchačů daného studijního programu. Při převodu odborného textu/nahrávky je potřeba vždy klást důraz na obsah informace. Pokud se jedná o odborný funkční styl, přetlumočení myšlenek originálu musí být přesné a srozumitelné, ale také gramaticky, syntakticky a stylisticky správné. Rozsah poznatků z daného oboru má pro tlumočníka také nezanedbatelný význam.
Abstrakt EN: The study focuses on skill accompanying interpretation as one of the key skills of preparing university undergraduate program Foreign Languages for Business, grown more than 15 years at the University of West Bohemia in Pilsen. Our objective is to establish a theoretical basis for interpreting the subject in commercial practice so that they are fully respecting the requirements imposed on the training of language listeners of the program. When we are converting a professional text / recording, it is always necessary to emphasize the content information. If it is a professional functional style, original ideas conveyed must be accurate and understandable, but also grammatically, syntactically and stylistically correct. The extent of knowledge of the field for the interpreter also has considerable importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička