Přejít k obsahu


Výuka cizího jazyka pro specifické účely

Citace:
HOROVÁ, H. Výuka cizího jazyka pro specifické účely. In Cizí jazyky pro život : Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014. s. 45-47. ISBN: 978-80-87449-64-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching a foreign language for specific purposes
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní institut pro další vzdělávání
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: V souvislosti s potřebou cizojazyčné odborné komunikace lze konstatovat, že tato potřeba vždy zaujímala a zaujímá i nadále velmi důležité místo v kontextu jazykového vzdělávání. Potřeba odborné jazykové přípravy se netýká pouze dospělých osob, které jsou součástí pracovního trhu, ale je výzvou již pro oblast sekundárního a terciálního vzdělávání, které pro trh práce předem vybavuje své budoucí absolventy. Cíle a principy výuky cizích jazyků v rámci českého školství jsou obecně definovány v souladu s požadavky cizojazyčného vzdělávání, které pro země Evropské unie formuluje Společný evropský referenční rámec. Ten vedle potřeby všeobecného jazykového vzdělávání klade velký důraz také na potřebu výuky odborného jazyka. Vyplývá z něj, že vyšší kvality jazykového vzdělávání (všeobecného či odborného) bude dosaženo pouze zapojením takových vzdělávacích programů, které budou plně odpovídat požadavkům a potřebám evropské společnosti. Studenti středních a vysokých škol by tak měli být podle tohoto záměru vedeni k vysoké odborné flexibilitě, tvořivým, kulturním a komunikativním schopnostem a morálním hodnotám.
Abstrakt EN: In connection with the need for foreign professional communication can be stated that this need has always taken and continues occupies a very important place in the context of language learning. The need for professional language training is not only adults who are part of the labor market, but the challenge is no longer in the field of secondary and tertiary education for the labor market in advance equips its future graduates. Objectives and principles of teaching foreign languages in the Czech education system are generally defined in accordance with the requirements of foreign language education for countries in the European Union formulates the Common European Framework of Reference. The next general language needs education puts great emphasis on the need for teaching technical language. It shows that the higher the quality of language education (general or vocational) will only be achieved by involving such educational programs that will fully meet the requirements and needs of European society. Students at secondary schools and universities should thus be under this plan led to a high professional flexibility, creative, cultural and communicative abilities and moral values.
Klíčová slova

Zpět

Patička