Přejít k obsahu


Jazyková politika a lingvistické varianty současného francouzského jazyka

Citace:
HOROVÁ, H. Jazyková politika a lingvistické varianty současného francouzského jazyka. In Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 37-43. ISBN: 978-80-558-0117-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Language policy and linguistic variations of the current French:
Rok vydání: 2012
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek si klade za cíl představit současný francouzský jazyk z pohledu tří základních kritérií - lingvistických variant národního jazyka: varianty geografické, sociální a okrajově také varianty funkčně stylistické. Každá skupina uvedených variant je blíže specifikována a doplněna konkrétními příklady užití francouzské slovní zásoby. Na tuto část navazuje jedna z aktuálních otázek z oblasti sociolingvistiky, a to problematika jazykové politiky a jejích cílů s ohledem na současnou jazykovou, sociální a politickou situaci ve Francii.
Abstrakt EN: The paper aims to present contemporary French language in terms of three basic criteria - linguistic variations in the national language variants of geographic, social, and also marginally functional stylistic variations. Each group of these options is presented and complemented by concrete examples of the use of French vocabulary. This part is followed by one of the current issues in the field of sociolinguistics, and the issue of language policy and its objectives with regard to the current linguistic, social and political situation in France.
Klíčová slova

Zpět

Patička