Přejít k obsahu


OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY V RÁMCI ODBORNÉ JAZYKOVÉ VÝUKY

Citace:
HOROVÁ, H. OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY V RÁMCI ODBORNÉ JAZYKOVÉ VÝUKY. In Studium cizích jazyků a kultur v aktuálním diskurzu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 89-96. ISBN: 978-80-261-0154-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acquisition of vocabulary in the training of language teaching
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této kapitoly je přiblížit čtenáři problematiku osvojování slovní zásoby u konkrétního typu posluchačů cizího jazyka, v našem případě u vysokoškolských studentů francouzského jazyka. Jakým způsobem však nejlépe vybrat a uspořádat slovní zásobu pro daný typ posluchačů? Kapitola se snaží zrekapitulovat lingvodidaktická doporučení týkající se osvojování slovní zásoby v rámci cizojazyčné odborné výuky tím, že představuje několik příkladů didaktických aktivit/cvičení, zaměřených na vymezení vztahů mezi jednotlivými slovy/výrazy, na osvojení pravidel konverze v rámci morfologie, tedy přecházení z jedné gramatické kategorie do druhé, na analýzu struktury složených slov a na formulování definic a parafrází.
Abstrakt EN: The aim of this chapter is to explain the acquisition of vocabulary specific type of audience a foreign language, in our case in university students of French. How to choose the best, however, to organize a vocabulary for the type of audience? Chapter tries to summarize the didactic recommendations regarding the acquisition of vocabulary in foreign language teaching expertise by presenting several examples of teaching activities / exercises aimed at defining relationships between words / expressions on mastering the rules of conversion in the context of morphology, ie changing from one grammatical category to another, the analysis of the structure of compound words and the formulation of definitions and paraphrases.
Klíčová slova

Zpět

Patička