Přejít k obsahu


JAK ZEFEKTIVNIT OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (NEFILOLOGŮ)?

Citace:
HOROVÁ, H. JAK ZEFEKTIVNIT OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (NEFILOLOGŮ)?. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 323-329. ISBN: 978-80-261-0187-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: HOW TO MAKE THE ACQUISITION OF VOCABULARY OF UNIVERSITY STUDENT THE FRENCH LANGUAGE?
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je vymezení prostředků, které se týkají osvojování slovní zásoby studentů francouzštiny - nefilologů, jejichž jazykové a komunikativní potřeby se od potřeb filologů liší. Liší se samotným předmětem studia, kterým není samotný cizí jazyk (jako je tomu u studentů filologů), ale jejich jazykové potřeby velmi úzce souvisejí se studovaným oborem, v rámci kterého jsou tito studenti vystaveni různým komunikačním situacím, ve kterých dochází k zapojení receptivních i produktivních řečových dovedností.
Abstrakt EN: Aim of this paper is to define the resources that relate to the acquisition of new vocabulary French students not specialists - their linguistic and communicative needs are different from those of philologists. Differs with the actual subject of study, which is not itself a foreign language (as in the case of students philologists), but their language needs are closely related to the study field within which these students are exposed to various communication situations in which there is involvement of receptive and productive language skills.
Klíčová slova

Zpět

Patička