Přejít k obsahu

Učitelství francouzštiny pro střední školy

Charakteristika oboru

Studijní obor navazuje na bakalářské obory s francouzštinou vyučované na ZČU v Plzni, jmenovitě na bakalářský obor Cizí jazyky pro komerční praxi akreditovaný na FF ZČU a bakalářský obor Francouzský jazyk pro vzdělávání akreditovaný na FPE ZČU, případně na bakalářské obory francouzštiny vyučované na jiných českých univerzitách. Navazující magisterské studium rozvíjí všechny disciplíny románské filologie a zároveň disciplíny pedagogicko-psychologické přípravy v aplikaci na francouzštinu. Cílem je připravit absolventy k povolání učitele francouzštiny pro střední školy a kurzy odborné francouzštiny po stránce filologické a lingvodidaktické. Navazujícím cílem je zaručit absolventům takovou úroveň řečových dovedností ve francouzštině, která zvyšuje jejich konkurenceschopnost i v jiných povoláních na evropském trhu práce (je počítáno s dosažením úrovně C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent ovládá francouzský jazyk a metody jeho vyučování na úrovni odpovídající nárokům kladeným na učitele středních škol. Je připraven působit v bilingvních sekcích SŠ. Je způsobilý vytvářet a realizovat kurzy francouzštiny s odborným zaměřením v souladu s potřebami celoživotního vzdělávání ve vzdělanostní společnosti. Jeho praktické kompetence se opírají o teoretické znalosti z lingvistiky, literární vědy a didaktiky cizích jazyků s důrazem na komparativní pohled česko-francouzský/francouzsko-český. Má přehled o historii, kultuře a společensko-politické situaci ve Francii a ve frankofonním světě. Jeho příprava k učitelské způsobilosti je založena na absolvování pedagogicko-psychologických předmětů, oborové didaktiky a pedagogické praxe.

Absolvent najde uplatnění jako učitel francouzštiny ve středních školách, a to jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných, v jazykových školách, ve vyšších odborných školách, v podnikových jazykových kursech.

Jeho jazykové kompetence mu umožňují profilovat se i v dalších povoláních vyžadujících znalost francouzštiny na vysoké úrovni, a to zejména ve státní správě, v neziskovém sektoru, v obchodních organizacích a v dalších oblastech, kde se předpokládá schopnost kvalitní komunikace ve francouzštině, eventuálně v dalším cizím jazyku.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení 

Přijímací řízení se nevyhlašuje.

Patička